000 00545 a2200157 4500
040 _cAGH
041 _aeng
041 _aeng
100 _932335
_aKlieger, P. Christiaan
245 _aIntroduction : Tibetan Borderlands
691 _95624
_aTibet
695 _960886
_aFrontières
690 _958334
_aRelations internationales
773 _aTibetan borderlands : Proceedings of the tenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Oxford, 2003 / P. C. Klieger (Ed.)
_bLeiden : Brill, 2006
_gp.1-8
942 _cAOU
_t2007-08-02
999 _c66213
_d66213