000 00655 a2200193 4500
040 _cAGH
041 _achi
041 _achi
100 _956157
_aWang, Yingchuan
245 _a"Gesaer shishi" de shenhua chuantong yu zongjiao guangxi =(The relation between the traditions of deification and religion in the Gesar epic)
690 _958259
_aCulture, art, littérature
690 _958335
_aReligion
695 _963491
_aRelations religion-politique
691 _95624
_aTibet
695 _960509
_aEpopée
695 _959836
_aContes et légendes
760 _aTibetan Studies (Xizang Yanjiu)
_dAoût 1982
_gn°2, p.55-67
942 _cAPR
_t1999-04-12
999 _c42796
_d42796