000 00540 a2200169 4500
040 _cAGH
041 _achi
041 _achi
100 _956108
_aWang, Qingchun
245 _aFazhan luyouye shi zhenxing Xizang jingji de zhongyao tujing =(To develop the tourist business is an important way of prospering the Tibetan economy)
690 _958266
_aEconomie
690 _958261
_aDéveloppement
691 _95624
_aTibet
690 _958361
_aTourisme
760 _aTibetan Studies
_dFév. 1985
_gn°1, p.19-22
942 _cAPR
_t1998-07-20
999 _c42064
_d42064