000 00707 a2200241 4500
040 _cAGH
041 _achi
041 _achi
691 _93739
_aChine
691 _95809
_aYunnan
695 _960509
_aEpopée
695 _961862
_aLittérature orale
695 _963033
_aPoésie
695 _964523
_aTradition orale
700 _928901
_aHonghe Hanizu Yizu zizhizhou minzu shiwu weiyuanhui
_4Ed.
700 _940461
_aNienubasi
_4Ed.
245 _aYizu shushi changshi xuan =(= Sélection de longs poèmes épiques yi)
260 _aKunming :
_bYunnan minzu chubanshe,
_c1984.
300 _a439p.
690 _958259
_aCulture, art, littérature
692 _93138
_aYi
942 _cOUV
_t2001-10-01
999 _c19335
_d19335